Aanmelden:

U kunt zowel telefonisch, per email als via het contactformulier op deze website met mij contact opnemen.

Wanneer u mijn voicemail inspreekt, zal ik u zo spoedig mogelijk terugbellen. Wanneer u contact zoekt met de praktijk via de mail of het contactformulier, dient u geen persoonlijke gegevens aan te leveren in verband met de bescherming van uw privacy.

In alle gevallen zal ik telefonisch contact met u opnemen om met u de reden van aanmelding te bespreken. Ik zal daarbij ook enkele persoonsgegevens noteren (geboortedatum, adres, BSN nummer, verzekeringsgegevens) en u vragen naar een actuele verwijsbrief van uw huisarts. Ook zal ik u informeren over de verdere procedure en eventuele wachttijden.

Werkwijze:

Wanneer u zich aanmeldt, zullen er enkele intakegesprekken plaatsvinden. In deze gesprekken staan we uitvoerig stil bij de aard en ernst van uw klachten, wanneer en in welke context ze zijn ontstaan, wat u zelf heeft gedaan om uw klachten te beïnvloeden en welke behandelingen u eventueel in het verleden heeft ondergaan en met welk resultaat. We zullen samen ook nagaan in hoeverre we uw klachten kunnen begrijpen in het licht van uw wordingsgeschiedenis, wat u in uw leven heeft meegemaakt. Voorts zullen we samen inventariseren wat uw hulpvraag is, wat u graag zou willen bereiken en wat uw verwachtingen van hulpverlening zijn.

In overleg met u kunnen we in de intakefase ook besluiten om een naaste uit te nodigen, die u goed kent en die behulpzaam zou kunnen zijn in het verduidelijken van uw klachten.

Na de intakefase volgt het adviesgesprek, waarin ik u mijn indrukken voorleg, hoe uw klachten begrepen en geduid kunnen worden (diagnose/DSM-V-classificatie/zorgvraagtype) en zal ik u een behandelvoorstel voorleggen, dat volgt uit het voorgaande, gezamenlijke proces.

Soms kan na de intakefase duidelijk worden, dat ik u onvoldoende kan helpen. Ik zal u dan zo goed mogelijk proberen te adviseren en/of helpen verwijzen naar een collega of een GGZ-instelling met meer expertise en behandelmogelijkheden voor uw klachten en problemen.

Wanneer we samen vaststellen, dat u met uw klachten en hulpvraag bij mij aan het juiste adres bent, zal er een behandeling starten in de (Generalistische) Basis-GGZ (in het geval van lichte of milde klachten, die korter dan een half jaar bestaan) of binnen de Specialistische GGZ (wanneer de problemen complexer en ernstiger van aard zijn en langdurig aanwezig zijn). 

Binnen de gespreksbehandeling kan, in overleg met u, ook een combinatie met eHealth plaatsvinden en kunnen sessies ook online plaatsvinden.

We zullen vervolgens samen een behandelplan opstellen met daarin uw hulpvraag, probleemanalyse en diagnose, de aard van de behandeling, uw behandeldoelen en verwachtingen ten aanzien van de duur van de behandeling. 

Er wordt zoveel mogelijk, indien van toepassing, gewerkt volgens de richtlijnen binnen de GGZ. U kunt hier deze richtlijnen inzien.

Zowel bij de start van onze gesprekken als lopende de behandeling zal ik u met enige regelmaat (ROM)vragenlijsten voorleggen en de behandeling met u evalueren; zijn we samen (nog) op de goede weg, is de behandeling behulpzaam bij het bereiken van uw doelen/in het voorkomen van terugval, moeten we de probleemanalyse en diagnose misschien herzien?

Spoed en praktijkwaarneming:

Binnen kantoortijden ben ik telefonisch en via de mail bereikbaar. Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u zich wenden tot uw huisarts of de huisartsenpost, die zo nodig de crisisdienst kan consulteren. In mijn afwezigheid is er een waarnemingsregeling getroffen met collega’s. Indien de praktijk door onvoorziene gevallen langer dan 4 weken gesloten is, bijvoorbeeld door ziekte mijnerzijds of in het ergste geval mijn overlijden, zult u door één van mijn collega’s, met wie ik een samenwerkingsverband heb, worden geïnformeerd over de waarneming van de behandeling en de zorg voor uw dossier.

Cliënttevredenheid:

Na het afronden van de behandeling zal ik u vragen een zogenaamde cliënt tevredenheidsvragenlijst in te vullen, waarin u (nogmaals) schriftelijk kunt aangeven wat u aan de behandeling en aan mij als behandelaar heeft gehad en wat uw advies aan mij zou zijn ter verbetering. In algemene zin en op elk moment in de behandeling wil ik u uitnodigen uw ervaringen ten aanzien van de inhoud van de behandeling en onze behandelrelatie te delen.

Informatie-uitwisseling:

De verwijzer, meestal is dit de huisarts, zal aan het begin, tussentijds en aan het einde van de behandeling worden geïnformeerd, tenzij u daar bezwaar tegen maakt. Er zal nooit informatie met derden worden uitgewisseld zonder uw nadrukkelijke toestemming. Mocht u toestemming geven voor informatie-uitwisseling, dan zal dit enkel schriftelijk gebeuren en altijd in overleg met u.

Beroepscode voor psychologen/psychotherapeuten:

In mijn werk committeer ik mij aan de beroepscode voor psychologen en psychotherapeuten. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de website van het LVVP of de website van het NIP.

Kwaliteitsstatuut:

Mijn praktijk heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut (klik hier om dit te downloaden en in te zien). Hierin staat aangegeven hoe de zorg in mijn praktijk is georganiseerd en hoe de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg worden gewaarborgd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)/Privacystatement:

In mijn praktijk hecht ik belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In het privacystatement leg ik uit hoe ik met persoonsgegevens omga.

Klachten over uw behandeling:

Mocht u klachten hebben over mij en uw behandeling, dan kunt u deze vanzelfsprekend eerst met mij bespreken. Mochten we er samen onverhoopt niet uitkomen, dan kan ik u in contact brengen met één van mijn collega’s of kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging (LVVP).