Aanmelden:

U kunt zowel telefonisch, per email als via het contactformulier op deze website met mij contact opnemen.

Wanneer u mijn voicemail inspreekt, zal ik u zo spoedig mogelijk terugbellen. Wanneer u contact zoekt met de praktijk via de mail of het contactformulier, dient u geen persoonlijke gegevens aan te leveren in verband met de bescherming van uw privacy. Privacygevoelige informatie zal na aanmelding altijd via beveiligde Zorgmail worden uitgewisseld. 

In alle gevallen zal ik telefonisch contact met u opnemen om met u de reden van aanmelding te bespreken en om te bezien of ik als behandelaar van betekenis voor u kan zijn.

Mocht ik van betekenis kunnen zijn, zal ik in dit telefonische gesprek ook enkele persoonsgegevens noteren (geboortedatum, adres, BSN nummer, verzekeringsgegevens) en u vragen naar een actuele verwijsbrief van uw huisarts en bespreken waaraan deze verwijsbrief dient te voldoen. Ook zal ik u informeren over de verdere procedure en eventuele wachttijden.

Werkwijze:

Wanneer na telefonisch overleg gezamenlijk is overeengekomen, dat we een traject kunnen ingaan, zal eerst een behandelovereenkomst aan u worden toegestuurd. In deze overeenkomst wordt de werkwijze van de praktijk op uiteenlopende terreinen nader toegelicht en wordt u gevraagd in hoeverre u toestemming geeft voor praktijkbeleid.

Er zullen vervolgens enkele intakegesprekken plaatsvinden. In deze gesprekken staan we uitvoerig stil bij de aard en ernst van uw klachten, wanneer en in welke context ze zijn ontstaan, wat u zelf heeft gedaan om uw klachten te beïnvloeden en welke behandelingen u eventueel in het verleden heeft ondergaan en met welk resultaat. We zullen samen ook nagaan in hoeverre we uw klachten kunnen begrijpen in het licht van uw wordingsgeschiedenis, wat u in uw leven heeft meegemaakt. Voorts zullen we samen inventariseren wat uw hulpvraag is, wat u graag zou willen bereiken en wat uw verwachtingen van hulpverlening zijn.

In overleg met u kunnen we in de intakefase ook besluiten om een naaste uit te nodigen, die u goed kent en die behulpzaam zou kunnen zijn in het verduidelijken van uw klachten.

Na de intakefase volgt het adviesgesprek, waarin ik u mijn indrukken voorleg, hoe uw klachten begrepen en geduid kunnen worden (diagnose/DSM-V-classificatie/zorgvraagtype) en zal ik u een behandelvoorstel voorleggen, dat volgt uit het voorgaande, gezamenlijke proces.

Soms kan na de telefonische screening of na de intakefase duidelijk worden, dat ik u onvoldoende kan helpen. Ik zal u dan zo goed mogelijk proberen te adviseren en/of helpen verwijzen naar een collega of een GGZ-instelling met meer expertise en behandelmogelijkheden voor uw klachten en problemen.

Wanneer we samen vaststellen, dat u met uw klachten en hulpvraag bij mij aan het juiste adres bent, zal er een behandeling starten in de (Generalistische) Basis-GGZ (in het geval van lichte of milde klachten, die korter dan een half jaar bestaan) of binnen de Specialistische GGZ (wanneer de problemen complexer en ernstiger van aard zijn en langdurig aanwezig zijn). 

We zullen voor de start van de behandeling een behandelplan opstellen met daarin uw hulpvraag, probleemanalyse en diagnose, de aard van de behandeling, uw behandeldoelen en verwachtingen ten aanzien van de duur van de behandeling. 

Binnen de gespreksbehandeling kan, in overleg met u, ook een combinatie met e-health* plaatsvinden en kunnen sessies ook online plaatsvinden.

*E-health is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, die zich richten op het verbeteren van de gezondheid en de gezondheidszorg. 

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de zorgstandaarden en richtlijnen* binnen de GGZ.

*Zorgstandaarden beschrijven vanuit het cliëntenperspectief waar kwalitatief goede zorg aan moet voldoen. Richtlijnen beschrijven evidence-based aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk. Voor informatie hierover in duidelijk taal kunt u ook kijken op Thuisarts.nl

Zowel bij de start van onze gesprekken als lopende de behandeling zal ik u met enige regelmaat (ROM)vragenlijsten* voorleggen en de behandeling met u evalueren; zijn we samen (nog) op de goede weg, is de behandeling behulpzaam bij het bereiken van uw doelen/in het voorkomen van terugval, moeten we de probleemanalyse en diagnose misschien herzien?

*Routine Outcome Monitoring (ROM) is het gebruik van meetinstrumenten om routinematig uitkomsten te meten tijdens een behandeling in de dagelijkse praktijk. Alle instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland werken met deze ROM-vragenlijsten.

Openingstijden en afspraken maken:

De praktijk is van maandag tot en met woensdag geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag van 08.00 tot 14.00 uur.

Afspraken voor intakegesprekken en behandelsessies worden altijd in overleg met u gemaakt en/of gewijzigd. U kunt zich voor gemaakte afspraken telefonisch, per mail of tijdens een sessie afmelden. Deze afmelding dient ten minste 24 uur van tevoren plaats te vinden. Sessies waarop u niet verschijnt of die u niet ten minste 24 uur van tevoren heeft afgezegd, worden, ongeacht de reden, bij u persoonlijk in rekening gebracht (zie no show beleid onder kosten/vergoedingen).  

Spoed en praktijkwaarneming:

Binnen kantoortijden ben ik telefonisch en via de mail bereikbaar. Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kun u zich wenden tot uw huisarts of de huisartsenpost, die zo nodig de crisisdienst kan consulteren. In mijn afwezigheid is er een waarnemingsregeling getroffen met collega’s. Indien de praktijk door onvoorziene gevallen langer dan 4 weken gesloten is, bijvoorbeeld door ziekte mijnerzijds of in het ergste geval mijn overlijden, zult u door één van mijn collega’s, met wie ik een samenwerkingsverband heb, worden geïnformeerd over de waarneming van de behandeling en de zorg voor uw dossier.

Cliënttevredenheid:

Na het afronden van de behandeling zal ik u vragen een zogenaamde cliënt tevredenheidsvragenlijst in te vullen, waarin u (nogmaals) schriftelijk kunt aangeven wat u aan de behandeling en aan mij als behandelaar heeft gehad en wat uw advies aan mij zou zijn ter verbetering. In algemene zin en op elk moment in de behandeling wil ik u uitnodigen uw ervaringen ten aanzien van de inhoud van de behandeling en onze behandelrelatie te delen.

Informatie-uitwisseling:

De verwijzer, meestal is dit de huisarts, zal aan het begin, tussentijds en aan het einde van de behandeling worden geïnformeerd, tenzij u daar bezwaar tegen maakt. Er zal nooit informatie met derden worden uitgewisseld zonder uw nadrukkelijke toestemming. Mocht u toestemming geven voor informatie-uitwisseling, dan zal dit enkel schriftelijk gebeuren en altijd in overleg met u.

Beroepscode voor psychologen/psychotherapeuten:

In mijn werk committeer ik mij aan de beroepscode voor psychologen en psychotherapeuten. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de website van het LVVP of de website van het NIP.

Kwaliteitsstatuut:

Mijn praktijk heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut (klik hier om dit te downloaden en in te zien). Hierin staat aangegeven hoe de zorg in mijn praktijk is georganiseerd en hoe de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg worden gewaarborgd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)/Privacystatement:

In mijn praktijk hecht ik belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In het privacystatement leg ik uit hoe ik met persoonsgegevens omga.

Klachten over uw behandeling:

Mocht u klachten hebben over mij en de behandeling, dan kunt u deze vanzelfsprekend eerst met mij bespreken. Mochten we er samen onverhoopt niet uitkomen, dan kan ik u in contact brengen met één van mijn collega’s of kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging (LVVP).