Kosten/vergoedingen:

De behandeling van psychische klachten wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw verzekeringspolis (een naturapolis of restitutiepolis) en van het feit of ik met uw zorgverzekeraar een contract heb afgesloten. Indien u een budgetpolis heeft afgesloten, raad ik u aan eerst uw verzekeraar te raadplegen voor meer informatie over de vergoeding van uw behandeling.

Verzekerde zorg:

Als de klachten waarvoor u behandeling zoekt onder de verzekerde zorg vallen, dan heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts met daarop een omschrijving van (een vermoeden van ) een psychische stoornis. Uw huisarts kan u verwijzen voor een behandeling binnen de Generalistische Basis-GGZ (in het geval van lichte of milde klachten, die korter dan een half jaar bestaan) of binnen de Specialistische GGZ (wanneer de problemen complexer en ernstiger van aard zijn en langdurig aanwezig zijn).

De vergoeding vanuit de verzekering geldt voor bijna alle stoornissen uit het DSM-V classificatiesysteem, waarin de uiteenlopende psychische klachten in hun uitingsvorm worden beschreven.

Uitzonderingen gelden voor de classificaties aanpassingsstoornis, seksuele stoornis, enkelvoudige fobie en slaapstoornis en voor de zogenaamde V-codes, zoals identiteitsprobleem, werk- en partnerrelatieprobleem en levensfaseprobleem. Hoewel deze klachten en problemen de nodige lijdensdruk kunnen veroorzaken, worden ze niet meer vergoed door de zorgverzekeraar en dient u de behandeling hiervan zelf te betalen (zie tarieven bij niet verzekerde zorg).

Sinds 1 januari 2022 is er een nieuwe bekostiging in de GGZ: het zorgprestatiemodel. 

De bekostiging in de GGZ regelt wat de zorg mag kosten en hoe uw zorgverlener de kosten in rekening moet brengen. De bekostiging gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.

Waarom een nieuwe bekostiging?

De oude bekostiging voor de GGZ bleek niet meer geschikt. Zorgverleners waren veel tijd kwijt aan administratie. De rekening van een behandeling werd pas aan het einde van een behandeltraject verstuurd, soms pas na een jaar, en de rekeningen waren vaak niet duidelijk.

In het zorgprestatiemodel worden GGZ-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties, zoals consulten/gesprekken in het kader van diagnostiek en consulten/gesprekken in het kader van behandeling. 

De prijzen op de rekening sluiten aan bij de geleverde zorg, die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van de persoon die de behandeling uitvoert, de duur en de aard van elk consult (prestatie) en de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg. 

De zorg die u krijgt verandert niet.

De nieuwe bekostiging voor de GGZ is op 1 januari 2022 ingegaan. Kreeg u in 2021 een behandeling en loopt uw behandeling door in 2022? Dan valt de zorg tot en met 31 december 2021 onder de oude bekostiging. Daar is een aparte rekening voor gekomen. De zorg in 2022 registreert uw zorgverlener volgens het zorgprestatiemodel.

De zorgverzekeraar kijkt voor beide jaren of u eigen risico moet betalen.

In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden, bijvoorbeeld maandelijks. Op uw rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties, die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties, die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. Als u in die jaren nog eigen risico moet betalen, brengt de zorgverzekeraar dat in rekening.

Zorgvraagtypering:

In de oude bekostiging bepaalde de diagnose vaak de prijs van de behandeling. In de nieuwe bekostiging is dit niet meer zo. In het zorgprestatiemodel legt uw zorgverlener een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Uw zorgverlener kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt. Soms bepaalt uw zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening.

Goed om te weten • Bent u al in zorg en loopt uw behandeling door in 2022? Dan heeft u geen nieuwe verwijzing nodig. • Let op als u overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Als uw behandeling in het nieuwe kalenderjaar doorloopt, valt dit deel onder de nieuwe polis. Check dan of de nieuwe zorgverzekeraar uw zorgverlener (volledig) vergoedt. • De duur van een consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde: planning=realisatie. • Heeft u op één dag meerdere keren contact met uw zorgverlener via e-mail of chat? Dan kan dit als 1 consult op de rekening staan.

Psychotherapiepraktijk Hinssen werkt volgens het principe van planning=realisatie.

Contracten zorgverzekeraars:

Voor 2022 heb ik met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten, met uitzondering van CZ en VGZ (en hun labels).

Ongecontracteerde zorg:

Wanneer er geen contracten met de zorgverzekeraar zijn afgesloten, spreken we van ongecontracteerde zorg.

Hierbij krijgt u, afhankelijk van uw polis, een behandeling volledig of gedeeltelijk vergoed. Met een zuivere restitutiepolis bent u vrij in het kiezen van een behandelaar en krijgt u uw kosten volledig vergoed. Bij sommige zorgverzekeraars wordt echter bij een restitutiepolis niet het gehele bedrag, maar ongeveer 90% van de kosten vergoed. Bij een naturapolis krijgt u een deel van de kosten vergoed, tussen de 50 en 80%.

Het is dan ook raadzaam voor de eventuele start van een behandeling uw polis goed door te nemen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Bij ongecontracteerde zorg bent u zelf verantwoordelijk voor betaling van de zorgkosten en zal ik de rekening aan u persoonlijk sturen in plaats van aan uw zorgverzekeraar. U kunt deze rekening nadien zelf weer indienen ter (gedeeltelijke) vergoeding bij uw zorgverzekeraar. Voor verzekeraars waarmee ik geen contract heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de klinisch (neuro)psycholoog. 

In alle gevallen zal eerst uw eigen risico aangesproken worden door de zorgverzekeraar. In 2022 bedraagt het eigen risico 385,00 euro, tenzij u vrijwillig uw eigen risico heeft verhoogd.

Tarieven bij niet verzekerde zorg:

Behandelingen die niet binnen de verzekerde zorg vallen worden bij u persoonlijk in rekening gebracht. 

Voor onverzekerde zorg (OZP) hanteer ik het door de NZA vastgestelde maximumtarief voor 2022 van 117,33 euro per sessie van 45 minuten directe tijd (en 15 minuten indirecte tijd).

Voor partnerrelatie- en gezinstherapie hanteer ik 175 euro per sessie van 90 minuten inclusief administratietijd.

No show beleid:

Sessies waarop u niet verschijnt of die u niet tenminste 24 uur van tevoren heeft afgezegd worden, ongeacht de reden, bij u persoonlijk in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet in rekening brengen bij de zorgverzekeraar. Ik hanteer een tarief van 75 euro bij te late afmeldingen en no shows.

Kosten supervisie:

Voor supervisie aan psychologen in opleiding breng ik per zitting van 50 minuten 105 Euro in rekening.