Psychotherapiepraktijk Hinssen

            Ingrid Hinssen

Klinisch psycholoog / Psychotherapeut

BIG: 09059164625 / 29059164616

M.H. Tromplaan 47

7513 AB Enschede

06 – 44 02 69 00

psychotherapiepraktijkhinssen@telfortglasvezel.nl

www.psychotherapiepraktijkhinssen.nl

KvK-nummer: 71767703

Werkdagen: maandag t/m donderdag

PRIVACYSTATEMENT Ingrid Hinssen

Ingrid Hinssen, eigenaar van Psychotherapiepraktijk Hinssen (KvK-nummer 71767703), hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Ingrid Hinssen omgaat met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen, van wie Ingrid Hinssen persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiele) cliënten
 • bezoekers aan de praktijk van Ingrid Hinssen;
 • bezoekers van de website www.psychotherapiepraktijkhinssen.nl
 • alle overige personen die met Ingrid Hinssen contact opnemen of van wie Ingrid Hinssen persoonsgegevens verwerkt;

2. Verwerking van persoonsgegevens

Ingrid Hinssen verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch of digitaal (via email of het contactformulier op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psychotherapiepraktijk Hinssen zijn gegenereerd, zoals het surfgedrag op de website;
 • door camerabeelden bij een bezoek aan het praktijkpand van Psychotherapiepraktijk Hinssen zijn vastgelegd. Bij de ingangsdeuren van de praktijk, in de gang en in de grote wachtkamer worden camerabeelden gemaakt. Dit om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de praktijk. Camerabeelden worden na één week vernietigd.
 • door betrokkene worden verstrekt bij het invullen van ROM vragenlijsten en het deelnemen aan e-health sessies. Deze gegevens worden versleuteld verstuurd en worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik;
 • met schriftelijke toestemming door betrokkene uit (beveiligde) video- of audio-opnames voortkomen. Deze gegevens worden enkel voor studie- en leerdoeleinden gebruikt en na gebruik onmiddellijk gewist;

3. Doeleinden verwerking

Ingrid Hinssen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens;
 • het voorzien van informatie waar de betrokkene behoefte aan heeft;
 • het verbeteren van de praktijkwebsite www.psychotherapiepraktijkhinssen.nl;
 • het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over het aantal bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

4. Rechtsgrond

Ingrid Hinssen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor informatievoorziening;

5. Verwerkers

Ingrid Hinssen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Ingrid Hinssen persoonsgegevens verwerken. Ingrid Hinssen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Ingrid Hinssen deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Ingrid Hinssen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden. Tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

Ingrid Hinssen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Ingrid Hinssen ervoor zorg, dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens

Ingrid Hinssen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Zij hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement

Ingrid Hinssen kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website www.psychotherapiepraktijkhinssen.nl gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht aan Ingrid Hinssen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Ingrid Hinssen door een e-mailbericht te sturen naar psychotherapiepraktijkhinssen@telfortglasvezel.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Ingrid Hinssen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met haar via email psychotherapiepraktijkhinssen@telfortglasvezel.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)